Poniższa tabela zawiera zestawienie aktów prawnych zwiazanyvh z działalnościa w zakresie transportu i obrotu odpadami.

 

Lp.

Tytuł dokumentu

Źródło

1.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. O wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw

Dz. U. z 2001r., Nr 100, poz. 1085

2.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zm.

3.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zm.

4.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej

Dz. U. z 2001 Nr 63, poz. 639

5.

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

 

Dz. U. z 1997r., Nr 101, poz. 628

6.

Rezolucja z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki

M.P. z 1997 r., Nr 38, poz.373

7.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów

Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1206

8.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Dz. U. z 2001r., Nr 152, poz. 1736

9.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie warunków, w których uznaje się, odpady nie są niebezpieczne

Dz. U. z 2004r., Nr 128, poz. 1347

10.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

Dz. U. z 2004r., Nr 192, poz. 1968

11.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku, w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowych towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych

Dz.U. z 2002 r., Nr 164, poz. 1986

12.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych

Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz.1737

13.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie formularzy przyjęcia odpadów metali

Dz. U. z 2004 r., Nr 197, poz. 2033

14.

Ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dz. U. z 1996 r., Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zm.

15.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Dz. U. 2005 r., Nr 180, poz. 1495

16.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

 

Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz.1226 

 

17.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

 

Dz. U. z 2009, Nr 97, poz.816

18.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

 

M.P. z 2009, Nr 57, poz.780

 

19. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 M.P. 2010 nr 74 poz. 945