Utylizacja azbestu

Azbest jest nazwą ogólną, obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli. Nazwa ta wywodzi się od greckiego słowa "asbestos", które oznacza "niewygasający" lub "niezniszczalny". Starożytni Grecy stosowali go do wyrobu knotów w lampach oliwnych. Surowcem powszechnie stosowanym stał się dopiero w XX wieku.

Pomimo szerokiego zastosowania praktycznego, materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej eliminacji. Na terenie Polski azbest najczęsciej występuje w postaci pokryć dachowych eternitu oraz rur ze szkieletem azbestowym.

Odpady zwierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych, a gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia oraz szczególnej kontroli. Szczególne zasady postępowania z odpadami azbestowymi reguluje szereg przepisów, m.in. ustawa o zakazie stosowania azbestu, ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze. Najważniejszym jednak dokumentem określającym organizację i przebieg wycofania azbestu z gospodarki jest "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", przyjęty przez Radę Ministrów w maju 2002r.

 

Zakład Usług Komunalnych „HAK” świadczy usługi demontażu pokryć dachowych i innych konstrukcji  budowlanych zawierających azbest.

Od wielu lat uczestniczymy w realizacji "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", świadcząc takie usługi jak demontaż i utylizacja azbestu, odpadów azbestowych dla gmin i miast z całej Polski.

 

Nasze usługi skierowane są do osób prywatnych i przedsiębiorców chcących pozbyć się odpadów zawierających azbest oraz do samorządów lokalnych realizujących plan usuwania azbestu.

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

 - powrót do naszej oferty