Klauzula informacyjna RODO ZUK HAK

Klauzula informacyjna RODO ZUK HAK

Klauzula informacyjna RODO ZUK HAK


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński z siedzibą: ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski, zwany dalej Administratorem.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:
a) email: iod@hak.net.pl
b) adres do korespondencji: Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie następujących przepisów prawa:
  • udzielenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), b), c) i f)
  • działania związane z zawarciem umowy oraz jej realizacją (art. 6 ust 1. lit. b RODO)
  • obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  • niezbędności przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e RODO)
  • prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, obsługa reklamacji, wniosków, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności Administratora (np. dostawcy usług informatycznych, obsługi rachunkowej, poczty elektronicznej, płatnicze, audytorskie, kontrolne, prawne oraz archiwizacji i niszczenia dokumentów).

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, a następnie przez okres niezbędny na czas ewentualnych roszczeń, postępowań administracyjnych związanych z przetwarzaniem danych.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapytania, zlecenia lub realizacji umowy.

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =